Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- T -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

tacere (tacet - z latiny)  Dělati pauzu, nehrát
tagliare (taljáre) Škrtnout, vynechat.
tagliato in (taljáto)  Laděný do.
tallone  Pata, žabka u smyčce.
tamburino Baskický bubínek, ale také bicí hudební nástroj s rolničkami, užívaný v jižní Itálii při tanečním doprovodu.
tamburo  Buben, bubínek.
tamburo grande Velký buben.
tanto  Tolik.
tarantella Jihoitalský párový tanec, rychlého tempa, ve 6/8 (též v 3/8 nebo 12/8) taktu.
tasliera (tastjéra) Hmatník klávesnice, manuál u varhan.
tasti Klávesy.
tasti inferiori Dolejší bílé klávesy.
tasti superiori Hořejší černé klávesy.
tastura  Hmatník.
teatrale  Divadelní.
teatro  Divadlo.
tela, telone  Divadelní opona.
tempestoso, tempestosamente (tempestózo, tempestozamente) Bouřně.
tempo  Čas, doba, rychlost, tempo, označení části skladby (Tempo I - původní tempo).
tenace (tenáče)  Tvrdošíjný.
tendere  Napnouti.
teneramente  Něžně, jemně, vznešeně.
tenerezza  Něha, něžnost.
tenete Držte!
tensione (tensione)  Napětí.
tenuto  Drženě, vydržovaně.
tepido, tepidamente  Bez ohně, vlažně.
terribile  Strašný.
tesi (tézi)  Těžká, přízvučná doba.
tessitura  Rozsah hlasu.
testa  Hlava, hlavice noty.
tetramento  Ponuře, chmurně.
tieni (tjeny)  Drž.
tiepido, tiepidamenle (tjepido, tjepidamente)  Vlažný, vlažně.
timbro  Barva tónu.
timido, timiroso (timiózo)  Bojácný, bázlivě, bojácně.
timpani a macchina (makina)  Kotle s mechanikou, t. a pedali - pedálové kotle, t. coperti nebo sordi - pokryté kotle s tlumeným zvukem (též velati).
tintinnando  Cinkavě, klinkavě.
tirando, tirato  Smykem dolů.
titanico (titanyko)  Titánský.
toccata (tokáta) Název se objevuje v 16. století, pro označení skladeb klávesových nástrojů volnější formy, akordického a stupnicového charakteru. Toccata zprvu jen uváděla moteto nebo fugu. Z její převážně improvizované formy se postupně vyvinula skladba velkého rozsahu.
toccata (tokata)  Živá, fantazijní skladba, zpravidla pro klávesové nástroje.
togliere la sordina (toljére) Sejmout dusítko.
tonare, tonante  Hřímati, hřímavě (též hřmíti).
tono armonico (armonyko) Harmonický alikvotní tón, flažolet.
tosto  Náhle, hned.
totale  Úplný.
tra  Mezi.
tradotto  Přenesený, přeložený.
trafelato  Bez dechu, supivě.
tragicamente, tragico (tradžikamente, tradžiko) Tragicky, tragický.
tragicomico (tradžikomiko)  Tragikomicky.
tranne  Vyjímaje.
tranquillita Klid.
tranquillo, tranquillamente  Klidně, pokojně.
transizione (transicióne)  Přechod.
trascinando (trašinando)  Vlekle.
trascrito (transkrito)  Zpracováno, upraveno.
trasformare  Přeměniti.
trasponimento, trasposizione (tranzicióne) Transpozice, přenesení.
trattenuto  Zadržovač.
tre  Tři, tre a tre - vždy po třech.
tre volte  Třikrát.
tredecima (tredéčima)  Tercdecima, třináctý stupeň (oktáva + sexta).
tremando Chvějivě, třeslavě.
tremendo  Hrozivě, hrůzně.
tremolo Rychlé opakování téhož tónu (dvojzvuku, akordu), tremolo, tremolando - s tremolem.
triangolo  Triangl, trojhran, zvonivý bicí nástroj.
trillo  Trylek, trillando - trylkovati, trillo a catena - řetězový t., t. appoggiato - připravený t., t. calato - řada sestupujících t., t. spezzato - nátryl, t. staccato - t. oddělený
trio Soubor tří hráčů či zpěváků.
trionfale, trionfalmente  Vítězně, triumfálně.
tristamente Uboze, potměšile.
triste, tristemente  Smutně, teskně.
tristezza (tristeca)  Smutek.
tromba  Trubka.
trombone Pozoun.
troppo Příliš.
tuba Tuba.
tumultuoso (tumultózo)  Hlučný, hřmotný, bouřlivý.
turbato  Pobouřeně, rozčileně.
turco, turca (turko, turka)  Turecký, turecká.
tutta forza (tuta forca)  Vší silou.
tutti  Všichni.