Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- S -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

sacro, sacra  Posvátný, posvátná.
saliente  Význačný, důležitý.
salmo Žalm.
salmodia Zpívání žalmů.
saltando Skákavě smyčcem.
saltato  Skákavě.
salto Skok.
salvo Kromě.
sampogna (sampoňa)  Dudy.
sarabanda Tanec pravděpodobně španělského původu. Je znám již v 16. století. Pro svůj erotický charakter byl inkvizicí zakazován, přesto však zaveden na francouzský a španělský dvůr. Sarabanda je třídobého taktu, bez předtaktí, její výraz je majestátní. V barokní suitě zastupuje pomalou větu jako její předposlední část před gigou.
sarabanda  Španělský tanec 3/4 a 3/2 taktu ve vážném pohybu.
sarcasmo (sarkázrno)  Jízlivost, sarkasmus.
sarrussofono  Sarusofón (původně kovový hoboj), méně užívaný nástroj skupiny dřevěných nástrojů symf. orchestru.
sassofono  Saxofon.
sbalzato (zbacáto)  Hozeně.
sbarra (zbara)  Taková dvoj čára (např. u Fine).
scala (skala)  Stupnice.
scampanata (skampanata)  Zvonková hra.
scattando (skatando)  S výbuchem.
scegliere (šeljere)  Vybrati.
scemando (šemando)  Zeslabované.
scesa (šéza)  Sestoupení, klesnutí.
sciogliersi (šoljersi)  Zpružniti.
scioltamente (šoltamente),  Svobodně, nespoutaně.
scivolare (šivoláre)  Klouzati.
sco m post o (skomposto)  Rozložený.
sconsolato (skonsoláto)  Bezútěšně.
scordare (skordare) Rozladiti.
scordatura (skordatura) Rozladění, odchylné naladění.
scoretto (skoreto) S chybami, chybně.
scorperto (skorpeto) Odkrytý, nekrytý.
scorrendo (skorendo) Plynně.
sdegnoso(zdeňózo)  Vzdorně, zlobně, opovržlivě.
se piace (pjáče)  Zda je libo.
se possibile  Je-li možno.
secco(seko) Suše.
seconda (sekonda) Dva tóny v rozmezí jednoho tónu, interval sekunda.
seconda volta  Používá se v notaci ve spojení s repeticí, seconda volta se značí dvojkou nad svorkou umístěnou nad noty a označuje úsek, který se hraje jako druhý po prima voltě.
segno (seňo)  Znamení, značka.
semi...  Předpona značící poloviční.
semibreve  Celá nota.
semplice (sempliče)  Jednoduchý, prostý.
semplicissimo (sempličisimo)  Velmi prostě.
sempre  Vždy, pořád, stále.
sempre forte Hrát stále silně.
sempre in tempo  Stále v tempu.
sempre piu animato Stále živěji.
senlimentale  Sentimentální.
sensibile  Citlivě, znatelně.
sensuale (sezuále) Smyslný.
sentimento  Cit, pocit.
senza (senca)  Předložka bez.
senza accento  Bez přízvuku. 
senza sordino  Bez dusítka.
separare Odděliti.
separato  Oddělený.
serenada V hudbě označuje: 1) druh několikavěté instrumentální skladby komorního obsazení, jež odpovídá formě suity nebo divertimenta. 2) Druh náladové večerní hudby (zastaveníčko) nebo árie s doprovodem nástroje.
serenata  Serenáda, večerní dostaveníčko.
sereno Jasně, vesele.
serie  Řada, série.
serio, serioso (seriózo)  Vážně.
sesta  Šestý stupeň, interval sexta.
settima  Sedmý stupeň, interval septima.
severo  Přísný.
sfogato Zvučně.
sforzando, sforzalo, sf (sforcando)  Užij síly, důrazně.
sfumando, sfumante  Ztrácivě, vzdušně.
scherzando, scherzoso (skerzando, skercózo) Žertovně, dovádivě.
scherzo (skerco) Původně označení veselé světské písně, též instrumentální skladby, odpovídající svým charakterem capricciu. Od Beethovenových dob rychlá věta v 3/4 taktu, v trojdílné formě s triem, jež se vyvinula z menuetu. V hudbě 19. století se stává scherzo samostatnou skladbou.
scherzo (skerco)  Žert, šprým, živá, veselá skladba, část cyklické hudební formy (sonáty, symfonie).
schizzo (skico)  Náčrt, skica.
si  Se (u zvratných sloves), ale i nota „h".
si ripeta  Budiž opakováno.
si volta  Obrací se.
siciliano (sičiliano) Vokální a instrumentální skladba pomalého tempa v 6/8 nebo 12/8 taktu. Převážně mollové melodie s tečkovaným rytmem jsou pastorálního charakteru, v harmonii se objevuje neapolský sextakord.
silenzio (silencio) Mlčení, ticho, pomlka.
silofono  Xylofon.
simile Podobně.
simultaneo Současný.
sin al fine Až do konce.
sincopato (sinkopáto) Synkopovaně.
sinfonia Symfonie.
singolo Jednotlivý.
sinistra  Levá (ruka).
sipario  Divadelní opona.
sistematicamente (sistematykamente)  Soustavně.
sistematico (sistematyko) Soustavný.
slanciato (zlančáto)  S rozmachem, vzletně.
smanioso (zmanyózo) Zuřivě, divoce.
sminuendo (zminuendo) Síly má ubývat.
smorzando, smorzato (zrnorcando, zmorcato) Zmíravě.
smorzatori  Dusítka v klavíru. 
smorzo Dusítko, tlumič.
snellamente, snello (znelamete, znelo)  Obratně, pohotově.
soave Sladce, líbezně.
sobrio (sóbrio) Střízlivý, umírněný, prostý.
societa (sočjeta)  Společnost, družstvo. 
societa musicale Hudební spolek.
soffocato, soffogato (sofokáto, sofogáto) Dušeně.
sognando (sogňando) Jako ve snu.
sol Nota g.
solenne Slavnostně.
solfa  Stupnice, taktovka, ale též i pěvecké cvičení.
solfeggio (solfedžo) Cvičení pro zpěv, bez textu.
soli  Skupiny sólistů.
solito  Obvyklý.
solo  Sám, sólista, nebo také označení pro hru bez doprovodu.
sonare  Hrát, znít, zvučet.
sonáta Od 17. století označení pro převážně vícevětou cyklickou sestavenou (cyklus) instrumentální skladbu sólového nebo menšího komorního obsazení. Samostatným instrumentálním druhem se sonáta stává až v baroku v sólové triové sonátě, a to na principu monodie a doprovázejícího generálbasu.
sonatina (sonatýna) První věta má krátké provedení nebo jej vůbec nemá. Technicky je hratelnější. Zčásti spadá pod instruktivní literaturu, zčásti však může být i skladbou vysokých uměleckých hodnot.
sonoro, sonoramente  Sytým tónem, zvučně.
sopra  Nahoře. 
soprano  Nejvyšší (ženský) hlas.
sordino  Dusítko.
sordino levare uno dopo l'altro  Sejmout dusítko jeden (hráč) za druhým.
sospirando Vzdychavě.
sostenuto  Zdrženlivě. 
sotto  Pod.
sotto voce (voče) Přidušeným hlasem, tlumeně (na smyč. nástrojích hrát blíže hmatníku).
spartito Soubor všech partů, též partitura.
spaventato  Ustrašeně.
spaventoso (spaventózo)  Děsivý.
spezzato (specáto)  Rozdvojený.
spiccato (spikáto)  Lehký, skákavý smyk při hře na smyčcové nástroje.
spinet, spinetto  Klávesový strunný brnkací nástroj.
spingendo (spidžendo)  Smykem vzhůru (při hře na smyčcové nástroje se označuje V).
spirito  Duch.
spiritoso (spirytózo) Oduševněle.
spirituale  Duchový.
splendido Skvěle, velkolepě.
staccatissimo (stakatysimo) Velmi krátce.
staccato, stacc. (stakáto)  Krátce, odražené.
stanghetta (stangeta)  Taktová čára.
steso (stézo)  Protáhle, roztaženě.
stesso  Tentýž.
stile (style)  Sloh.
strepitando, strepitoso (strepitózo)  Hlučně, hřmotně.
stretta  Část ke konci skladby (obyčejně zrychlovaná).
stridente, stridulo  Skřípavě, pronikavě.
stringendo (stridžendo) Naléhavěji, rychleji.
stringere (strindžere)  Zrychliti, utáhnouti.
stringere una corda  Utáhnout strunu.
strumento, strumenti Nástroj, nástroje.
subito  Ihned, náhle.
sublimita  Vznešenost.
successivo (sučesívo)  Potupný.
suita, suite Skladba se sledem více částí, původně jen tanečních vět. Původní suita sestávala z pomalého řadového tance (pavana) a živějšího skočného tance (galiarda, saltarello), k níž se postupně přidružovaly další dvojice tanců allemande-courane, sarabanda-gigua, dále menuet, gavotta, brandle, jako pomalá část též air. Vyspělý typ barokní suity je uváděn ouverturou, mezi její některé části vsunuto intermezzo. Vedle concerta a sonáty byla suita hlavní instrumentální forma a druh barokní hudby.
sul A (E, D, G etc.)  Hrát pouze na struně A (E, D, G atd.).
sul ponticello (pontyčelo) Hrát těsně u kobylky.
sul tallone  Hrát u žabky smyčce.
sul tasto Hrát smyčcem na kraji hmatníku.
sulla tastiera (tastjéra) Hrát smyčcem na kraji hmatníku.
suonare  Hráti.
suoni  Zvuky, tóny.
superiore  Hořejší, vrchní, vyšší.
svelto (zvelto)  Jaře, bujně.
symfonická báseň  Druh a dorma instrumentální programní hudby.
symfonie Vícevětá orchestrální skladba v sonátové formě.