Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- R -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

rabbioso, rabbiosamente (rabiozo, rabiozamente) Vztekle, zuřivě.
raccontando (rakontadno) Na způsob vyprávění.
raccorcio (rakorčo)  Zkráceně
radioso (radyózo) Zářivě
raffinato Rafinovaný.
rafrenando Zdržovaně.
rallegrato Rozveseleně.
rallentamento, rallentando Zpomalení, zvolňovaně.
rallentanto Zpomalení, zvolňovaně.
rantolando Chrčivě.
rapido Velmi rychle, dravě.
rapsodie V umělecké hudbě 19. stol. druh skladby s volnou formou.
rapsoditico (rapsodytiko) Rapsodicky.
raro  Ne častý, řídký.
rassegnato (raseňáto) Rezignovaný.
rattenendo Zdržovaně.
rauco (rauko) Chraptivě.
reale Skutečný.
recitando Recitačně.
recitativ Druh sólistického, hudebním nástrojem doprovázeného mluvo zpěvu. Vznikl z monodie.
recitativo accompagnato (akompaňáto) S doprovodem nástrojů.
recitativo obligato S důležitým doprovodem.
recitativo parlando Recitativ, jehož doprovod je omezen na táhlé akordy.
recitativo secco  Recitativ s doprovodem úsečných akordů za jednotlivými úryvky.
recitativo, recit. Rytmicky volný, taktem nevázaný hudební projev, zpravidla jednohlasý.
registrazione (redžistracióne) Rejstříkování.
regolarmente  Zpravidla, pravidelně.
rekviem, requiem Římsko-katolická mše sloužená za zemřelé. Její pojmenování je odvozeno z prvního slova introitu, Requiem aeternam dona, Domine; Odpočinutí věčné, dej jim, o Pane. Rekviem je součástí exequií. Odpadají v něm radostné části Aleluja, Gloria a Credo, k části Agnus Dei je přidána formule dona eis requiem.
relativamente Poměrně.
relativo Poměrný.
religioso (relidžózo) Nábožně, pobožně.
reminiscenza (reminišenca)  Vzpomínka, reminiscence.
repente, repentemente Náhle.
repertorio Repertoár.
respirare Dýchati.
respirazione Dýchání.
respiro Dech, oddech.
resto Zbytek.
retrogrado  Zpětný, zpáteční.
ricanto (rikanto)  Opakovaný zpěv.
ricercar (ričerkar)  Kontrapunktická hudební forma, předchůdce fugy, též fantazijní skladba pro varhany nebo kontrapunkticky zpracované zpěvy.
ricordo (rikordo)  Vzpomínka.
ridendo Se smíchem, za smíchu.
ridente  Smavě.
ridere Smáti se.
ridicolamente (ridykolamente) Směšně.
ridotto Upravený pro méně hráčů, zmenšený.
riduzione Úprava, výtah.
riga, rigata Notová linka.
rigido (ridžído) Nepohyblivý, přísný.
rigo Linková osnova.
rigoroso (rigorózo) Přísný, přesný
rilasciando (rilašando) S nenáhlým zvolňováním.
rimanere sulle corde (korde)  Zůstává na strunách.
rimbalzante  Odráživě (u smyku).
rimbombo  Pazvuk.
rinforzato, rfz. (rinforcáto) Zesíleně.
ringhioso (ringjózo) Vrčivě.
rintocco (rintoko) Cinkání.
ripetere  Opakovati.
ripieno (ripjéno) Výplňkový hlas.
riposo (ripózo)  Odpočinek, oddech, konec hudební fráze.
risoluto  Rozhodně, rázně.
risonanza (rizomaca) Znění, rezonance.
risposta  Odpověď, „průvodčí" ve fuze.
ritardando, rit. Zpomalovat.
ritenuto  Trochu rozverně.
ritmico (rytmyko)  Rytmicky, ritornando a tempo s návratem k tempu.
ritornel, ritorno Původně básnická forma, v hudbě znamená vícekrát se opakující oddíl. V rané barokní opeře se výrazem ritornel označují úvodní nebo vložená instrumentální čísla, jež svým výrazem navozují divadelní děj. Operní ritornel tak svým způsobem předjímá vznik příznačného motivu. V barokním koncertu ritornel znamená alternativní označení pro jeho tutti.
ritornello  Ritornel, ale také repetice, refrén, opakovací znaménko.
robustamente, robusto  Statně, silně.
roco (róko)  Chraplavý, nečistý.
romanza (romanca)  Romance, píseň.
rondo Instrumentální druh a forma, jež vznikla z vokálního rondeau. Do hudby termín rondo uvedl C. P. E. Bach. Spočívá v několikerém opakování hlavního tématu, refrénu, mezi něž jsou vkládány tematické samostatné nezi části, couplety.
rondo  Instrumentální forma s několikerým opakováním hlavní myšlenky a vloženými částmi.
rovesciamento (delle parti) (rovešamento) Převrácení (hlasů), rovescio - převrat tématu.
rozzo, rozzamente (rodzo)  Drsný, příkrý.
rubato  S měnící se rychlostí, s neklidným vzrušením.