Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- P -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

pacatamente, pacato (pakatamente, pakato) Klidně, mírně.
padiglione (padyljóne) Ozvučník (korpus).
padliglione in su Zvednout ozvučník, u dechových nástrojů to znamená vzhůru.
pagina (pádžina) Stránka.
paio Pár, dvojice.
palese (paléze) Zřejmě.
palchetto, placo (palketo, palko) Pódium.
palpitante Chvějící se.
pantomima Němohra.
parallelamente Paralelně, rovnoběžně.
parecchie volte (parekje) Několikrát.
parentela Příbuznost.
pari Sudý.
pariando Mluveně, jako když mluví.
parlato musicale Recitativ.
parodia Parodie, karikující napodobení vážného děje.
parte Část, díl, hlas, věta, část sonáty.
particello (partyčelo) Část, díl, hlas, věta, část sonáty.
partita Suita - svita.
parziale (parciále) Částečný.
passacaglia (pasakalja) Původně španělský společenský tanec ve třídobém taktu, od 17. stol. též dvorský tanec. Byl založen na variacích čtyř- nebo osmitaktového, stále se opakujícího rytmicko-melodického modelu v basu ostinatu. Na rozdíl od chaconny, jíž se passacaglia podobá, tíhla passacaglia k mollovým tóninám a volnějšímu tempu.
passaggio (pasadžo) Přechod, běh, pasáž.
passare Podkládati.
passare sotto Podkládati palec.
passionale, passionato Vášnivě.
passo Krok.
pasticcio (pastyčo) Slátanina, název opery, sestavené z oblíbených árií, písní apod.
pastorale Pastýřská píseň či skladba, kdysi název pastýřských her, také název jedné části čtverylky.
pastorela Chrámová píseň k uvítání Krista Pána a příchodu tří králů.
pastoso (pastózo) Poddajně.
patetico (patetiko) Pateticky.
patimento Utrpení.
pauroso (paurózo) Bázlivě, bojácně.
pausa (pauza) Pauza.
pavana Starý vážný tanec, sudého charakteru.
pedaleggiare (pedaledžáre) Pedalizovati.
peggio (pedžo) Hůře.
penetrante Pronikavě.
penoso (penózo) Bolestný, trapný.
pensiero (pensjéro) Myšlenka.
pensieroso (pensjérózo) Zamyšleně.
per Pro, aby.
per lo piu Nejčastěji.
percettivo (perčetývo) Vnímavý.
percio (perčo) Tudíž, proto.
percussione Úhoz, úder.
perdele il tempo Vypadnout z tempa.
perdele la battuta Vypadnout z taktu.
perdendosi Zmíravě, zeslabovat až do ztracena.
peregrino Vybraný, elegantní.
perfettamente, perfetto Perfektně, dokonale.
perfidamente Zrádně.
permutazione (permutacióne) Výměna, záměna.
perpetuamente, perpetuo Ustavičně, neustále.
pesante (pezante) Těžce, s váhou.
pezzo (peco) Kus.
piacere (pjačére) Radost, veselí, potěšení.
piacevole (pjačévole) Líbivě, příjemně.
piagnucoloso (pjaňukolózo) Plačtivý.
piamente Zbožně, pobožně.
piangendo (pjadžendo) Plačtivě.
pianissimo, pp (pianysimo) Velmi tiše, velmi slabě.
piano Slabě.
piano pianissimo, ppp Co nejslaběji.
piano subito, sp Náhle slabě.
pianoforte Klavír, piano.
pianto Pláč.
piatti Činely.
piccolo, piccola (pikolo, pikola) Pikola, malá zkrácená flétna.
piede (pjéde) Stopa, noha.
pieno (pjéno) Plný.
pietoso (pjétózo) Soucitně.
pigolio (pigolío) Pípání.
pirolo Kolík (na houslích).
pistone Píst.
pittoresco (pitoresko) Malebně.
pizzicato, pizzicando (picikáto, picikando) Brnkavě, drnkavě.
placido (pláčido) Klidně.
placito (pláčito) Libost.
poco (poko) Málo, trochu.
poco a poco animato (poko a poko anymáto) Oživovat více a více.
poetico, poeticamente (poetyko, poetykomente) Básnicky, poeticky.
pochettino, pochetto (poketýno, poketo) Trošku, maličko.
pochod, marcia Pochod jako hudbu charakterizuje pevný rytmus ponejvíce ve čtyřčtvrtečním taktu, jak to odpovídá i pravidelnosti pochodového kroku. Je komponován v přehledné písňové formě, k níž bývá připojováno trio.
poi Pak, potom.
polacca (polaka) Polonéza.
polifonico (polyfónyko) Polyfonní
polka Český tanec, v dvoudobém taktu, živějšího tempa.
pollice (poliče) Palec.
polonéza, polonaise Párový tanec, klidného tempa, třídobého taktu. Původně lidový tanec se stal v 16. století dvorským tancem a odtud se rozšířil do řady zemí. Byl nejvíce oblíben v období baroka.
pomposo (pompózo) Okázale.
ponticello (pontyčelo) Kobylka.
popolare (popoláre) Lidový.
portamento V nástrojové hudbě způsob hry mezi legátem a staccatem (hraje se odděleně), ve zpěvu sklouznutí z tónu na tón.
portato, portando Neseným tónem, vydržovaně.
posato (pozáto) Rozvážně, klidně.
possibile Pokud možno, pokud lze.
postludio Dohra.
postumo Posmrtný.
pratica Praxe.
praticamente, pratico Prakticky.
precedente (prečedente) Předchozí, první hlas v kánonu.
precipitando (prečipitando) Velice urychleně.
precipitato S náhlým zrychlením.
precipitozo (prečipitózo) Překotně, útočně.
preludere Preludovat.
preludium Úvod k instrumentálním skladbám, např. k barokní fuze a suitě. Ale též k vokálním skladbám prováděným za doprovodu nástroje. Preludium mělo původně charakter improvizace, ve své ustálené podobě je shodné s fantazií, toccatou, ricarcarem, intrádou aj.
premendo Tlačivě.
prendere Nasaditi, vzíti.
prendere fiato Nabrati dech.
preparazione (preparacióne) Příprava.
pressante Naléhavě.
prestezza (presteca) Rychlost.
prestino Poněkud rychle.
prestissimo Velmi rychle.
presto Rychle.
presto assai Hodně rychle.
prima Dva tóny téhož stupně, interval prima, další významy jsou nejprve, napřed, před.
prima volta Používá se v notaci ve spojení s repeticí, prima volta se značí jedničkou nad svorkou umístěnou nad noty a označuje úsek, který se hraje jako první.
principale (prinčipale) Hlavní.
principio (prinčipio) Počátek, začátek.
profanametne, profano Světský.
progressione (progresióne) Progrese, postup.
progressivo Postupný.
prolisso, prolissamente Rozvláčný, rozvláčně.
prologo Předzpěv.
prolungamente Prodloužení.
prolungare Prodloužiti.
pronto Pohotový, hbitý.
pronunziato (pronunciáto) Vysloveně.
proposta Prvý hlas v kánonu, "vůdce" ve fuze.
proprio, propriamente Vlastně.
prosecuzione (prokucióne) Pokračování v.
prossimo Nejbližší, příští.
prudente Opatrný.
prudentemente Opatrně.
předtaktí Neúplný takt na začátku skladby.
pugno (puňo) Pěst.
pulsazione (pulzacióne) Tepot, chvění.
punta Hrot, špička.
puntando Odraženě.
punto Bod.
punto coro Koruna.
puntuale Přesný.
puntualmente Přesně.
pura Čistá.
pure Také, též, přece.
purita Čistota.
puro Čistý.