Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- M -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

ma Ale, však,
ma non tanto Ale ne tolik.
ma non troppo Ale ne příliš.
madrigalle Madrigal ( v umění "ars nova" vokální skladba s doprovodem nástrojů, v XVI. A XVII. stol. polyfonní skladba světského milostného obsahu.
maestoso (maestózo) Velebně, majestátně.
maggiore (madžóre) V tónině dur, durový, větší.
magico (mádžiko) Kouzelný, čarovný, magický.
magnifico (magňífíko) Velkolepě.
mai Nikdy.
major Dur.
male Špatně.
malignamente (malegňámente) Zlomyslně.
malinconico (malinkónyko) Zádumčivě.
malizioso (maliciózo) Zlomyslně.
mancando (mankando) Mizivě, uhýbavě.
mancare (mankáre) Slábnouti, chyběti, mizeti.
maneggio (manedžo)  Vedení.
mani Ruce, mani destra - pravá ruka.
marcando, marcato (markando, markáto) Se zdůrazňováním, důrazně.
marcia Pochod, pochodově.
marcia (marča) Pochod.
martellare, martellato (marteláre, marteláto) Bušiti, bušitě. Používá se i jako staccato s důrazem.
marziale (maciále) Válečně.
matinée Pojmenování koncertu nejčastěji komorního rázu, který se koná v neděli neb ve sváteční dopoledne. Ranní zastaveníčko.
mattinale Jitřní, ranní, mattinata - jitřní zastaveníčko, dopolední koncert.
mazurka Polský národní tanec třídobého taktu, mírnějšího tempa než valčík. Typický pro ni je tečkovaný rytmus na první době a postupné posouvání důrazu na druhou a třetí dobu se ženským závěrem.
medio Prostřední, prostřední prst.
meditativo Rozjímavě.
meditazione (medytacióne) Rozjímání.
megafono Megafon.
meglie (megljo) Lépe.
melancolia (melankola) Zádumčivost.
melancolico (melankóliko) Zádumčivě, melanconicamente - zasmušile.
melismatico (melizmátyko) Ozdobně, zpěvný.
melodicamente (melodykamente) Zpěvně, melodicky.
melodramma Starý italský název pro operu.
melos Melodie, nápěv.
meno Méně.
meno mosso Méně pohyblivě, méně hybně.
mente Mysl.
menuet Původně francouzský dvorní tanec, mírně rychlého tempa, třídobého taktu, graciózního charakteru
menulamente Podrobně, přesně.
meraviglioso (meravilijózo) Obdivuhodný.
messa Mše.
messa di voce (dy voče) Způsob zpěvu, kdy se tón slabě nasadí a pomalu zesiluje a opět zeslabuje. Pozor nezaměňovat s frází mezza voce - polohlasem.
mestamente Zarmouceně, smutně, melancholicky.
metallizare (metalidzáre) Hrát kovovým tónem.
metrico (metriko) Týkající se taktu.
metronomo Metronom, taktoměr.
mezza voce (medza voče) Polohlasem.
mezzo (medzo) Poloviční, prostřední díl, polo.
migliore (migljóre) Lepší.
mignolo (miňolo) Malík.
minacciare (minačáre) Hroziti.
minima Půlová nota.
minor Moll.
minore Mollový, v mollové tónině, menší.
minuetto Menuet, pozor neplést s menuetto.
minugia (minúdža) Střevová struna.
missa solemmis Slavnostní zpívaná mše.
misterioso, misticamente (misteriózo, mistykamente) Tajemně.
misura (mizúra) Míra, takt.
mitico (mítyko) Bájně.
mobile (móbile) Hybně, pohyblivě.
mobilita Pohyblivost, hybnost.
moderato Mírně, umírněně.
modernismo (modernýzno) Modernismus.
modestamente Skromně, zdrženlivě.
modesto Skromný, zdrženlivý.
modo Tónina, způsob.
modulare Modulovati.
molle Měkký.
molto Mnoho, velice.
molto presto Velmi rychle.
molto vivace (molto viváče) Velmi živě.
momento Okamžik.
monodie Prvotně druh starořecké písňové lyriky s doprovodem hudebního nástroje. Zavedení monodie mělo základní význam pro vznik opery, kantáty a oratoria.
monotonia Jednotvárnost.
morbidametne Změkčile, poddajně.
morendo, mor. Skomíravě, zmíravě.
mormorando Bručivě, mručivě, mumlavě.
mosso Hybně, s pohybem.
moteto Od svého vzniku v ars antiqua až po dnešek jeden z nejvýznačnějších druhů vokálního vícehlasu. Bylo komponováno jak na duchovní tak na světské texty, nejdříve latinské postupně i na texty v národním jazyce.
motivo (motývo) Motiv, nejjednodušší hudební útvar.
moto Pohyb.
motteto Skladba pro zpěv bez doprovodu, nejvíce pěstovaná v XV. stol.
movendo S pohybem, movedo il tempo - oživovaně, rychle.
movimento Pohyb, ruch, tempo, takt.
mše  Cyklická skladba na liturgický text římsko-katolické církve, jejíž latinské jméno je odvozeno z formule Ite, missa est; Jděte, jste propuštěni.
multiplo Mnohonásobně.
muoversi (muoversi) Pohybovati se.
musetta (muzeta) Dudy, skladba s dudáckým basem, obyčejně trio v gavotě.
musica (múzika) Hudba, hudební kapela, hudebniny.
muta in Přelaď do.
mutamendo di dita Výměna prstů, prstokladu.
muto Němý, nehlasný.
mutuo Vzájemný, obapolný.