Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- D -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

da Předložka - od, z, u, k.
da prima, dapprima Napřed, nejdříve.
dal principio (prinčípio) Hned od začátku.
dal segno (séňo) Od znaménka.
dance macabre (dans makabr) Název skladby, jež se vztahuje k výjevům smrti z bible a jiných literárních pramenů.
danza (danca) Tanec.
dare Dávati, udávati (takt nebo tempo).
dasijská notace Středověká notace pro melodie v tetrachordu.
decima (déčima, lat. decima) Desátá, desátý stupeň.
deciso (dečízo) Rozhodně, odhodlaně.
declamato (deklamáto) Deklamovaně.
decomposto (dekompósto) Rozděleně, ne spojeně.
decrescendo (dekrešendo) S ubývající notovou silou.
dedicato (dedykáto) Věnovat.
degnamente (deňamente) Důstojně.
deliberato Odhodlaně.
delicatamente (delikatamente) Vybraně, jemně, jemnocitně.
delicatissimo (delikaty-simo) Velmi jemně.
delirando Divoce, náruživě.
derivato Odvozený.
desiderio (deziderio) Touha, tužba.
desolato (dezolato) Bezútěšný, sklíčený, zarmoucený.
devoto Pokorně, zbožně, oddaně.
diabolus in musica (muziká) Ďábel v hudbě, italský výraz pro tritonus (zvětšenou kvartu), který byl ve starším hudebním slohu považován za chybný krok. Můžete se s ním setkat v nauce o harmonii.
diafonia Starý název pro primitivní vícehlas, například v řecké hudební teorii se tak nazývala disonance.
dialoga (dyáloga) Rozmluva.
diapason (diápazon) Ladička, tónový rozsah.
dieses (diezis) Označen pro křížkovou posuvku.
difficile, difficilmente (dyfíčile) Obtížně, nesnadně, složitě.
diludiom Mezihra.
diluendo S ubývající silou a rychlostí.
dilungando Prodlužovaně, zvolňovaně.
diminuendo (dyminuendo) S ubývající silou, pomalu zeslabovat. Označuje se ještě zkratkou dim. dimin.
disarmonico (dyzarmónyko) Disharmonický.
discordare (diskordare) Rozladiti.
diskant Používané označení nejvyššího hlasu vícehlasé vokální skladby, znamená totéž co soprán.
disonance Nelibozvuk, je opakem konsonance. V intervalu nebo akordu navozuje napětí, jehož ostrost, nelibozvučnost volá po rozvedení do libozvuku, konsonance.
disotto Vespod, disotto in su - zdola nahoru.
dispari Lichý.
disperato Zoufale.
dispozice Varhanářský termín, jimž se označuje plán varhan podle druhu rejstříků, jejich kombinace a rozdělení v manuály a pedály.
dissonante (dizonante) Nelibozvučný.
distante da Vzdálenost od.
distinto Odlišně, zřetelně.
diverso Různý.
divertimento (dyvertymento) Divertimento je druhem komorní hudby, příbuzné kasaci a serenádě. Má ale více významů - 1) cyklická skladba s několika kratšími kontrastními větami. 2) Mezivěta ve fuze. 3) Skladba lehčího charakteru, zpravidla v komorní hudbě.
divisi (dyvízi) Rozděleně (např. ve skupině smyčcových nástrojů - divisi in 4 - rozděleně na 4).
do Nota c.
doglia (dolja) Bolest, žal.
dolce (dolče) Sladce, jemně, lahodně.
dolendo Smutně, bolestně, žalně.
dolore, doloroso (dolorózo) Bolest, bolestně.
dopo (di) cio (čo) Potom, pak.
doppia Dvojitá, doppia corda - dvojhmat, doppia bemole - dvojité bé.
doppio movimento Dvojnásobnou rychlostí.
drammaticamente (dramatykamente) Dramaticky.
due Dva, dvě, due corde - na dvou strunách.
duetto Dvojzpěv, duettino - malé dueto.
duodecemi (doudéčima) Dvanáctý stupeň od daného tónu.
duplicare (duplikáre) Zdvojiti.
durata Trvání, délka.
duro Tvrdě, příkře.