Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- A -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

a (al)modo di… Na způsob.
a balluta Přesně v taktu.
a bene placito (pláčito) Podle libosti.
a bocca chiusa (a boka kjúza) Se zavřenými ústy.
a cadenza (kadenca) Na způsob kadence (kadence - virtuózní vložka sólisty).
a cappella (a kapela) Bez doprovodu, sborově.
a corde dopple (dopje) Na dvě struny, oboustruně.
a distanza Ve vzdálenosti, používá se ve spojení např. a distanza di un tono - ve vzdálenosti jednoho tónu.
a doppio (al doppio) Dvojnásobně.
a due Ve dvou.
a due battute Na dva rázy.
a due corde (korde) Na dvou strunách.
a due mani Dvouručně, pro dvě ruce.
a due parti Dvojhlasně.
a due voci (voči) Pro dva hlasy, dvojhlasy.
a grado a grado Postupně, ponenáhlu.
a memoria Z paměti.
a metá arco (arko) Uprostřed smyčce.
a mezza voce (a medza voče) Polohlasně.
a passo a passo Krok za krokem.
a piacere (a pjačére) Dle libosti.
a poco a poco (póko) Ponenáhlu.
a prima vista Z listu, provedení přímo ze zápisu při prvním čtení.
a quatro mani (a kuatro mány) Čtyřručně.
a solo Sólově.
a tempo Znovu v původní rychlosti.
a tutto Docela.
a una corda (korda) Na jedné struně.
abbellimento Ozdoba, ozdobení, příkrasa.
abbreviamento Zkrácení.
accelerando (ačelerando) S pozvolně rostoucí rychlostí.
accentato (ačentáto) Důrazně, s přízvukem.
accidente (ačidente) Posuvka.
accompagnamento (akompaňamento) Doprovod.
accopiato (akopijáto) Vázaně.
accorciato (akorčáto) Zkrácený.
acuto S velkým důrazem, ostře.
ad libitum, ad. lib. Označení pro možnost libovolného tempa přednesu. U nástroje znamená, že je možno přidat dle libosti.
ad un tratto Najednou, náhle.
ad una corda (korda) Na jedné struně.
ad una voce (voče) Jednohlasně.
adagissimo (adadžisimo) Velmi volně.
adagio (adadžio) Zdrženlivě, pohodlně, tempové označení pro pomalý přednes skladby. Je klidnější než andante a živější než largo. Addagio může být i název samostatné věty v tomto tempu.
aereo Vzdušně.
affabile Vlídně, mile, laskavě.
affannato Znepokojeně, zneklidněně.
affascinante (afašinante) Svůdný, okouzlující.
affettatamente Afektovaně, strojeně.
affetto Vzrušení, citová pohnutka.
agevolmente (adževolmente) Hbitě, mrštně.
aggiustatamente (adžustatamente) Přiměřeně, přesně v taktu.
agile (ádžile) Svižně, hbitě.
agitando, gradatamente (adžitanfo) S pozvolným vzrušením.
agitato (adžitáto) Bouřlivě, vzrušeně, prudce.
agogika Zvolnění nebo zrychlení ve skladbě, jenž není vyjádřeno přímo v notách, nýbrž výrazovými tempovými označeními, např. accelerando nebo dimiunendo atp. Tempové nebo výrazové označení však není nutné, např. ke konci skladby se téměř vždy zpomaluje atp.
al Předložka - k, ke, do.
al (a)piacere (al (a)pjačére) Po libosti.
al contrario (kontrario) Opačně, obráceně, naopak.
al di sopra della nota Nad notou.
al di sotto Vespod.
al piú (al pju) Co nejvíce, nejvýše.
al ponticello (al pontyče-lo) U kobylky.
alito Dech.
alla breve Dvoupůlový takt.
alla cadenza (kadenca) Ke kadenci.
alla marcia (marča) Na způsob pochodu.
alla tastiera (tastijéra) Na hmatníku.
alla turca (turka) Po turecku, na turecký způsob.
alla zingara (cingara) Po cikánsku.
allargando Zpomalovaně.
allegretto Poněkud rychleji (volněji než allegro).
allegro Rychle.
allegro assai Hodně rychle.
allemande Německý tanec sudého taktu a pomalého tempa. Nahradil pavanu v barokní suitě. Též lidový tanec ve Švábsku a Švýcarsku rychlého tempa a v třídobém taktu, podobný valčíku.
alletando, allentato Zdrženlivě.
all'evidenza (evidenca) Zřejmě.
all'improviso (improvízo) Improvizovaně.
allontanamento Oddálení.
all'opposto (o-pósto) Opačně, obráceně.
all'ottava (alo-táva) V oktávě.
allungamento Prodloužení
alterare Alterovat, snížit nebo zvýšit tón v diatonické stupnici.
alternando Střídavě.
alto Vysoký, hlasitý, alt.
altro, altra Jiný, jiná.
alzare (alcáre) Pozdvihnouti, zvýšit.
amabile Roztomile, líbezně.
amaramente Hořce.
amatore Diletant, amatér, milovník.
ambito Tónový rozsah, melodie.
ammissibile Přípustný.
ammollito Změkčený.
ammorzamento (amorcamento) Ztlumení, přitlumení.
amollire Změkčiti.
amore Láska.
amorevolmente Líbezně, láskyplně.
amoroso (amorózo) Zamilovaně, milostně.
ampliameto Rozšíření.
ampollosamente (ampolozamente) Nabubřele.
analogicamente (analodžikamente) Obdobně.
ancora (ankóra) Ještě jednou, ještě.
andamento Chod, způsob provedení tématu, krátká mezivěta ve fuze u starých italských mistrů.
andante Zvolna, krokem, volná skladba, obvykle druhá věta sonáty či symfonie.
andante sostenuto Široce, vážně.
andantino Rychlejší než andante.
andare a tempo Držeti tempo.
angelicamente (andželikamente) Andělsky.
angoletto Dřevěná podpěra lubů, rohový sloupek uvnitř smyčcových nástrojů.
angosciosamente (angošozamente) Starostlivě, úzkostlivě.
anche (anke) Též, také.
animando, animato Živě, oživeně, rušně.
animo Duch, odvaha.
animoso (animózo) Odvážně, statečně.
ansante Bez dechu.
ansiosamente (ansiozamente) Úzkostně.
antecedente (antečedente) Dřívější, předcházející.
antifona (antyfona) Druh jednohlasého liturgického zpěvu římsko-katolické církve známý od 4. stol. Její forma spočívá v odpovědi věřící obce na předzpěv sboru. Texty antifon jsou převzaty z bible nebo byly nově vytvořeny. Antifony se zpívaly jak při mši tak při oficiu, kdy měly jednodušší formu. Zakončeny byly refrénem. Melodie antifon byly sylabické.
antiquato (antykuato) Zastaralý.
apaticamente (apatykamente) Lhostejně.
aperto Otevřený (píšťala na varhanech).
appassionato Vášnivě, zaníceně, náruživě.
appenato Ztrápeně.
appogio (apodžo) Opora, podpěra (opření dechu při zpěvu).
appunto Přesně.
arco, archi Smyčec, smyčce.
aria, árie Výraz původně znamenal píseň, melodii. Později se ustálil pro označení sólového zpěvu v opeře, oratoriu a kantátě, též samostatné koncertní skladbě (koncertní árie). V barokní suitě znamenala její pomalou část. Operní árie je protějškem recitativu a jako taková nemá přímo dějovou, nýbrž spíše výrazově emocionální funkci.
arietta Malá árie.
arioso (ariózo) Zpěvně, část recitativu blížící se charakterem árii.
ariózo  Neohraničená zpěvní forma, něco mezi árií a recitativem.
armonico, armonioso (armoniko, armoniózo) Harmonický, libozvučný.
arpa Harfa.
arpeggio (arpedžo) Rozložené hraní akordů (harfovým způsobem).
arte Umění.
articolare (artikoláre) Artikulovat.
arto Kloub.
ascendere (ašendere) Stoupati, jíti nahoru.
ascoltare (askoltáre) Poslouchati.
aspetto Pauza, čekání.
aspro Příkře, drsně.
assai Hodně, dosti.
assoluto Absolutní, naprosto.
atonale Atonální.
attacca (ataka) Okamžité pokračování bez přestávky či pauzy.
attentamente Pozorně.
atto Jednání, akt.
audacemente (audáčemente) Směle, odvážně.
auditorio Posluchačstvo.
avanti, piu avanti (avanty)  Před, kupředu.
avvivare Oživiti.