Notopis - Zkratky v notopisu

 

Arpeggio - znamená, že se tóny akordu nehrají současně, ale postupně zdola nahoru. V notaci se značí kolmou vlnovkou před akordem. U klavírních not, se může vypisovat do každé osnovy samostatně (hrají obě ruce zároveň) anebo přes celý akord (hraje nejprve levá a poté pravá ruka).Další možnosti Arpeggia, zde je v kombinaci s melodickou ozdobou (skupinkou), jak je vidět na obrázku, nejprve hrajeme skupinku, a poté současně s tónem hrajeme arpeggio.Glissando
- klouzavě, v notách se vypisuje jako gliss. Jedná se o klouzavé vyplnění vzdálenosti mezi dvěma tóny. Značí se spojovací čarou mezi počátečním a konečným tónem.8vb,8va,15vb,15va (oktávové transpozice)
Tyto zkratky, nám ulehčují zápis příliš vysoko, anebo naopak příliš nízko znějících tónů, pro které, bychom potřebovali zbytečně mnoho pomocných linek. Tím by se stal zápis málo přehledný a hůře čitelný. 8vb (ottava bassa) znamená, že hrajeme noty o oktávu níže, než je uvedeno v zápisu. 8va (ottava alta) znamená, že hrajeme noty o oktávu výše, než je uvedeno v zápisu. 15vb a 15va (quindicesima bassa a quindicesima alta) znamená, že hrajeme noty o dvě oktávy níže nebo výše.

   
První příklad, je napsaný v houslovém klíči, a to od c2 do c3, při použití oktávových transpozic 8va a 15va dostaneme oktávy c3 až c5. Druhý příklad je naspaný v basovém klíči, od malého a po velké A, díky použitým transpozicím 8vb a 15mb, dostaneme znějící oktávy od velkého A až po subkontra A2.
Opakování téhož tónu - Napíšeme notu větší hodnoty a její nožku přeškrtneme tolika příčkami, kolik praporců by měl mít opakovaná nota.
Tremolo - Píše se stejně jako opakování, počet opakovaných tónů však odpovídá vyznačeným hodnotám jen přibližně, hraje se co možno nejrychleji, někdy se v notách připisuje zkratka trem.Opakování dvoutónové skupiny - značí se podobně jako opakování jednoho tónu (při přesném počtu not) nebo jako tremolo (při přibližném počtu hraných tónů). Tremolo, se v tomto případě podobá trylku s širším výškovým rozsahem (v trylku se střídají dva tóny v rozmezí celého tónu nebo půltónu).Opakování skupiny tónů, tvořící zlomek taktu se značí, šiknou čarou. Opakování celých taktů, se značí šiknou čarou se dvěma tečkami, toto označení, se používá i při opakování celé poloviny taktu, nebo celého dvoutaktí.Opakování větších úseků skladby, se značí repeticí. Repetice je tvořena dvojitou taktovou čarou (jedna z těchto čar je silnější) s dvěma tečkami, jednou na 2 a druhou na 3 mezeře. Je-li za sebou několik repetic, píšeme mezi nimi repetice dvojité, které se skládájí ze dvou silných čar, a dvojtečkou na obou stranách.Pokud má opakovaná část skladby, jiný závěr, píšeme ho za repetici. Rozdělíme takty, a nad osnovu napíšeme svorku s číslovkou 1 - prima volta a 2 - seconda volta, tyto číslovky nám udávají která část se hraje jako první a která jako druhá po repetici.Někdy je potřeba určitou pasáž skladby opakovat několikrát, a až poté přejít na závěr, postupujeme zde stejně jako v předchozím příkladu, s rozdílem toho, že do svorky nad osnovou napíšeme počet opakování.Opakování celých dílů skladby - Označujeme několika způsoby:
1)  D. C. - Da capo což znamená od začátku skladby, závěr bývá označen slovem Fine, tento výraz se používá také ve formě D. C. al Fine

2)  D. S. - Da Segno - tento výraz znamená, že se skladba neopakuje od začátku ale od taktu opatřeného zvláštním znamínkem.3)  D. C. al Fine e poi Coda - od začátku k fine a potom přejít na Codu (větší závěr skladby)U všech těchto výrazů platí, že se při opakování ať už od začátku, nebo od příslušného taktu, vypouštějí repetice. Autor na toto může ještě upozornit D. C. senza repetizioni - od začátku bez repetic.

Někdy, se opakovaný úsek přeci jen plně vypisuje, protože se může od prvního mírně lišit, hraje se však stejně, to jest se stejným výrazem i tempem, proto se se zde setkáváme s označením Tempo I - tempo primo (hrát stejně jako v prvém tempu) nebo také Come prima - jako prvně.

Pro vynechání určité pasáže skladby, se užívá slova vide, toho je užito tak, že se na začátku tohoto úseku napíše
vi= a na konci =de